Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/108

此页尚未校对


 俊國俊請葬主而後就戮賊許之國俊解衣裹肉骨葬之城南醴陵陂還詣賊自刎死蔡肱

 明字子起晉江人崇禎進士以召對稱㫖擢職方郎中出為四川威茂道副總兵朱化龍為變脅

 肱明從之肱明厲聲曰反賊我死則死耳安能從爾反乎與其兄啓明俱遇害父國烒妻莊氏及一

 家三十二人同日俱死諡忠愍 本乾隆四十一年  賜諡烈愍郭符甲字輔伯晉

 江人崇禎進士授南京户部主事乞假歸明末舉兵山中戰敗死屍七日不腐鄉人義而葬之同邑

 御史郭承汾亦抗節死於酉陽 本朝乾隆四十一年俱  賜諡節愍洪淯鼇

 生晉江人崇禎拔貢永明王時總督兩粤滇黔等處軍務拒守荆湘戰敗死於巫山 本朝乾隆四

 十一年 賜諡忠節葉翼雲字敬甫同安人崇禎進士知呉江縣有惠政遷刑部主事

 乞歸唐王入閩擢稽勲員外郎兵敗抗節死闔門俱殉 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍

 ︹本朝︺林維造字用章晉江人順治四年以廕補鞏昌知府有惠政擢西寕副使李自成餘黨