Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/12

此页尚未校对


   州以德化縣屬之

   晉江縣附郭東西距二十八里南北距二百三十三里東至惠安縣界二十里西至南安縣

   界八里南至海一百三里北至興化府仙遊縣界一百三十里東南至海八十三里西南至南安縣

   界三十里東北至仙遊縣界九十里西北至南安縣界十里漢冶縣地晉以後為晉安縣地隋為南

   安縣地唐久視元年置武榮州景雲二年改泉州開元六年析南安縣置晉江縣為州治五代宋因

   之元為泉州路治明為泉州府治 本朝因之南安縣在府西少北十五里東西距七十五

   里南北距一百七十里東至晉江縣界八里西至安溪縣界六十七里南至同安縣界八十里北至

   永春州界九十里東南至晉江縣界二十五里西南至同安縣界一百一十里東北至興化府仙遊

   縣治一百七十里西北至永春州界九十里漢冶縣地三國呉分置東安縣晉太康初改曰晉安屬

   晉安 郡宋齊因之梁為南安郡治隋廢郡改縣曰南安 屬建安郡唐武德五年為豐州治貞觀元年