Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/125

此页尚未校对


  黄異望妻李氏南安人夫為諸生殁時氏年二十四撫遺腹子讀書成立家極貧苦

  日織布三丈積之為兒娶婦卒年八十六雍正三年 旌王中靜妻洪氏南安人年

  十九而寡勤女紅以事舅姑立夫姪為嗣孀守三十三載雍正四年 旌同邑傅思樂聘妻呉氏未

  婚而夫亡殉節張煃妻黄氏惠安人年二十一寡居遭寇亂挈老姑避山中孝養不離

  晨夕敎諸子讀書成立年八十一卒雍正三年 旌孫洪籌妻鄭氏惠安人夫亡殉

  節同邑烈女呉藥娘遇𭧂不辱自縊雍正五年 旌王天祐妻何氏同安人年二十

  夫故辛勤紡紝仰事七旬舅姑鞠育週歲弱嗣及舅姑殁拮据殯殮如禮卒年八十有九雍正六年

   旌同邑張應斗妻李氏黄忠妻蔡氏俱雍正年間 旌謝復淑妻劉氏安溪人年

  二十九歲孀守茹苦課子讀書成立氏夀踰百齡雍正十一年 旌鄭可階妻黄氏

  晉江人夫亡守節同邑敎諭陳燻繼妻謝氏施世騮妻黄氏莊延祝繼妻張氏蘇褒紹妻陳氏莊頤