Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/56

此页尚未校对


  洲嶼本置於德化縣東西團明洪武二十年移此有城周一百六十丈門二後移於踏石寨今省又

  浯洲嶼舊有田浦巡司陳坑巡司峯上巡司俱有城明洪武二十年移安溪縣之源口渡南安縣之

  石井鎮及連河三巡司置此今並裁源口鎮在安溪縣西北五十里源口渡舊有巡司明洪

  武二十年徙同安縣浯洲嶼為田浦巡司正統五年知縣邵鴻奏復嘉靖三十五年移白葉堡後復

  舊治萬厯三十三年省都巡寨在南安縣東五里潘山市元至順間徙縣北瀘溪橋為瀘

  溪巡司明洪武中又徙惠安之獺窟嶼酒庫山寨在南安縣西南七十里去海五十里

  有土堡 本朝康熙九年設又青石宫寨在縣西南八十里有土堡康熙元年設攀龍寨在縣西南


  六十里有土堡康熙八年浯嶼寨在同安縣東南浯洲嶼中大武山下明洪武初置與

  福州烽火興化南日為三寨景泰間增漳州銅山福州小埕共為五寨浯嶼外扼大擔小擔二嶼之

  險内絶海門月港為泉郡咽喉成化中或言孤無緣遷入厦門内港仍曰浯洲寨今移於晉江縣