Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/57

此页尚未校对


  金釵古田寨在安溪縣東十里里人築以禦寇明嘉靖辛丑歲寇圍之四十日不能下

  白葉坂寨在安溪縣西北八十里崇山密嶺間嵐氣最甚明嘉靖二十六年僉事余爌既

  平陳日輝請建石城於此發泉州衞千戸一員戍守今廢安海城在晉江縣西南六十里古

  名灣海宋初改名安海市東曰舊市西曰新市海舶至州遣吏𣙜稅於此曰石井津建炎四年置石

  井鎮紹興二十六年海寇奄至鎮官自鎮西偏循東北築土城壘石為門備之後圯元置石井鎮巡

  司明洪武二十年徙司於同安之陳坑鎮仍為商民輳集處嘉靖三十七年倭亂甃石拓城周一千

  二十七丈門四水關大小八設官軍戌守亦曰安平鎮三十八年四十三年倭寇屢來攻皆不能陷

  萬厯三十四年移府通判駐此後復舊 本朝雍正七年以地為濱海扼要仍移府通判駐焉今改

  縣丞駐此塘市在晉江縣南二十里元置晉江稅務司於此明洪武六年徙於縣南三里車橋

  村改曰稅課局正統初省十二年復置嘉靖十六年省又有河泊所在縣東南三里法石寺明洪武