Page:Sibu Congkan Xubian255-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-157.djvu/12

此页尚未校对


   縣治二百十里東北至長泰縣治四十里西北至龍巖州漳平縣治二百二十里漢冶縣地晉以後

   為晉安縣地梁大同四年分置龍溪縣屬南安郡隋屬建安郡唐𥘉屬泉州開元二十九年割屬漳

   乾元二年為漳州治五代宋因之元為漳州路治明為漳州府治 本朝因之漳浦縣

   在府南一百二千里東西距一百四十里南北距一百十里東至海八十里西至南靖縣界六十里

   南至詔安縣界六十里北至龍溪縣界五十里東南至海八十里西南至詔安縣界八十里東北至

   海澄縣治七十里西北至南靖縣治一百三十里漢冶縣及南海郡揭陽縣地晉義熙九年分置綏

   安縣屬義安郡宋齊以後因之隋開皇十三年入龍溪唐垂拱二年分置漳浦縣為漳州治乾元

   二年徙州治龍溪以漳浦為屬縣五代宋因之元屬漳州路明屬漳州府 本朝因之海澄

   縣在府東南五十里東西距八十里南北距五十里東至漳浦縣界六十五里西至龍溪縣界十

   五里南至漳浦縣界四十里北至龍溪縣界十里東南至海一里西南至漳浦縣治七十里東北至