Page:Sibu Congkan Xubian255-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-157.djvu/17

此页尚未校对


  城周三里一百十二歩門四水門二明正德十四年建 本朝順治十二年重建詔安縣

  城周三里二百八十六歩門四明宏治十七年因舊址拓建 本朝順治十二年重建康熙六十

  年修雍正七年隆十二年重修

 ︹學校︺漳州府學在府治東南隅宋慶厯中建 本朝康熙二十一年修四十三年乾隆八

  年重修入學額數二十名龍溪縣學在縣治南宋嘉祐中建本朝康熙二十一年重建

  二十六年修乾隆八年三十六年重修入學額數二十名漳浦縣學在縣治南宋初建於

  縣西北隅凡再徙熙寕三年始建今所 本朝康熙十九年修三十八年重修入學額數二十名

  海澄縣學在縣西九都城中明隆慶初建 本朝康熙十年重建雍正四年修乾隆十一

  年二十二年重修入學額數二十名南靖縣學在縣治東元至正中建明嘉靖間遷新縣

  萬厯中復還故址 本朝康熙二十年修三十五乾隆八年三十四年重修入學額數二十名