Page:Sibu Congkan Xubian255-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-157.djvu/18

此页尚未校对


   長泰縣學在縣治東宋紹興三年建嘉定間遷於縣東南紹定六年復還故址 本朝順

   治十七年重建康熙二十一年修雍正六年乾隆三年重修入學額數十五名平和縣學

   在縣治南明正德十四年建 本朝順治十八年康熙三十一年乾隆二十五年重修入學額數

   二十詔安縣學在縣治南明嘉靖十年建 本朝順治十七年重建康熙十七年

   四十三年乾隆十二年重修入學額數十五名丹霞書院在府治東南本朝乾隆二年

   建二十六年拓建芝山書院在府治西北登高山初名龍江書院宋郡守危稹建 本

   康熙二十一年重建五十四年復即其東増建仰文書院㝷合二書院為一改今名乾隆二十一

   霞北書院在府治北 本朝康熙四十一年建乾隆二十年鄴山書院

   在府治鄴侯山明崇禎間郡人黄道周講學於此建與善三近樂性諸堂 本朝乾隆十四年改建

   錦江書院在龍漢縣十一都 本朝康熙六十一年建乾隆十四年觀瀾書