Page:Sibu Congkan Xubian255-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-157.djvu/47

此页尚未校对


   名舟灣泊處明崇禎𥘉知縣余應桂設東連腰城守禦要地又有東關在縣北門外與港口土城相

   連北關在八都土堡北門西偏臨水皆明天啟中知縣劉斯増築朝天嶺隘在長泰縣

   東南三十里明正統五年知縣劉奎以嶺巖險多盜置巡司今裁江東巡司在龍溪縣

   東三十里柳營江之東明洪武三年設掣制所於江之西隸福建都轉鹽運使司十四年改批驗鹽

   引所正統九年改柳營江巡司本朝乾隆三十一年移駐改今名海門巡司在海澄縣

   東二十里舊有海門社在縣東北海門山明正統六年太守甘瑛以其地險民悍奏設巡司七年徙

   其民於内地因移司於青浦社仍舊名和溪巡司在南靖縣西北七十里接龍巖州界

   明正統五年置永豐巡司在南靖縣北八十里永豐里明正統五年置輯婆巡司景泰二

   年改今名府志宏治中道臣杜啟設韓婆徑隘甃石為門為戍守處漳汀巡司在平和縣

   西北八十里蘆溪山麓元置小溪巡司在縣東琯水之陽明洪武二十年移於漳浦縣界古雷山正