Page:Sibu Congkan Xubian255-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-157.djvu/49

此页尚未校对


   四三十九年為賊所陷隆慶六年設海防館於城内以督捕通判駐此為戍守要地 本朝康𤋮三

   十五年移盤陀巡司駐此乾隆元年以縣丞駐此嘉慶二年改南勝同知駐此又盤陀巡司在縣西

   南盤陀嶺明正統六年置 本朝康𤋮三十五年裁乾隆元年復設嘉慶三年金石鎮

   在詔安縣東八十里海中舊有巡司元設於龍巖縣聚賢里明洪武二十年徙於此築城周一百十

   五丈門三又洪淡巡司在縣東六十里元置於四都之沔洲明洪武二十年徙於五都北埔今並裁

   銅山營在詔安縣東八十里其地舊名東山為 民間牧藪明洪武二十年始置守禦千户 所

   屬鎮海衞二十五年築城周五百五十一丈門四三面環海 本朝順治十四年裁所改為銅山營

   今有叅將駐守石美堡在龍溪縣東七十里福舟山下明嘉靖三十六年建有土城又玉洲

   土城在縣東四十里長橋土城在縣北十里皆嘉靖中土人築以禦寇福河堡在龍溪縣

   東南三十五里明嘉靖中鄉人以其地係各港之要害築土城以防倭㝷置官兵戍守九都