Page:Sibu Congkan Xubian256-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-158.djvu/16

此页尚未校对


 ︹城池︺延平府城周九里一百八十步門八東南臨建溪西臨樵川西北臨山澗東北環高

  岡宋時建 本朝乾隆五十八年修 南平縣附郭順 昌縣城周四里三百二十六步門

  五明正德元年建 本朝順治五年修康熙二十年四十五年重修將樂縣城周九里有

  竒門六元至正四年 本朝雍正六年沙縣城周六里有竒門五水門四東西門俱

  臨太史溪明宏治四年建 本朝雍正八年尤溪縣城周八里門六明宏治四年建嘉

  靖六年改建 本朝康熙四十九年修雍正八年重修永安縣城周五里三十步門四

  負山阻溪獨南門鑿池注水爲濠明正統十四年建 本朝雍正六年

 ︹學校︺延平府學在府治東明萬厯四十六年建 本順治十六年康熙八年二十二

  年重修入學額數二十名南平縣學在縣西虎頭山麓明洪武三年建 本朝雍正二年

  乾隆二年重修入學額數二十名順昌縣學在縣治左明崇禎四年建 本朝順治四