Page:Sibu Congkan Xubian256-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-158.djvu/61

此页尚未校对


  龍津橋在順昌縣南五十里明建長一十八丈有亭十七間泰亨橋在順昌縣西南

  四十里有亭十三間每年四月八日於此集㑹以通貨財鴻門橋在順昌縣西明成化十三

  年建上有亭三十間萬全橋在順昌縣西北四十里一名仁濟聞見錄自萬全橋又西北二

  十里至富屯驛自橋而北一百四十里達甌寕之仁夀鄉又北接建陽縣界龍池橋

  樂縣東城外唐建明萬厯十三年重建文昌橋在將樂縣東五十里接順昌縣界

  華橋在將樂縣南跨大溪石墩十四覆亭六十八閩志舊名利涉宋紹興間建明永樂三年

  石爲址架梁而覆以亭昇仙橋在將樂縣西南六十里將安鋪有路厯空溪距沙縣界六

  十里閩志宋淳祐十二年建龜山橋在將樂縣北門外龜山書院之左宋咸淳中建

  瀛橋在沙縣東一山介二水俗名山洲宋李綱改名仙洲建浮橋命以登瀛紹興二十九年

  守胡舜重建累石爲址覆以亭邑人呼爲胡公橋明永樂十六年燬設舟以濟翔鳳橋