Page:Sibu Congkan Xubian256-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-158.djvu/65

此页尚未校对


  烈女貴娘墓在將樂縣西南六十里池湖都燈心原黄琛墓在將樂縣東北

  封山之麓田頊墓在尤溪縣東南六十里

 ︹祠廟︺四賢祠在府學内祀宋楊時羅從彦李侗朱子紹熙中建又南平縣東南九龍書院永

  安縣北四賢祠俱祀四子南平縣東南定夫書院祀宋游酢縣西衍山書院祀宋黄裳兩呉書院祀

  宋呉儀呉熙順昌縣西二賢書院祀宋楊時朱子益羅李為四賢後又増廖剛廖徳明為六賢書院

  永安縣北栟櫚書院祀宋鄧肅縣東北雲龍書院祀宋四子以陳瓘鄧肅為配惠應祠

  平縣治西祀隋泉州守歐陽祐祐洛陽人義寕二年守泉秩滿西還至邵武聞隋亡恥事二姓全家

  溺水死鄉人收葬立祠祀之朱文公祠在南平縣城内又尤溪縣公山之陽南溪書院

  左有祠宋嘉熈初縣令李修即朱子所生處建祠祀焉大忠祠在南平縣北龍山道南祠

  之右祀宋丞相文天祥九烈祠在南平縣北明嘉靖十三年郡守沈大楠建祀宋小常村