Page:Sibu Congkan Xubian257-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-159.djvu/12

此页尚未校对


  屬福建布政使司

 本朝因之屬福建省領縣七舊領縣八雍正十二年割夀寕縣屬福寕府

  建安縣附郭東西距一百一里南北距八十一里東至政和縣界一百里西至甌寕縣界一

  里南至延平府南平縣界八十里北至甌寕縣界一里東南至福州府古田縣治二百五十里西南

  至南平縣界七十五里東北至松溪縣界一百十里西北至甌寕縣界三里漢冶縣地後漢侯官縣

  地建安初分置建安縣屬㑹稽南部都尉三國吳為建安郡治晉及宋齊以後因之隋省郡屬泉州

  唐為建州治五代因之宋為建寕府治元為建寕路治明為建寕府治 本朝因之甌寕縣

  附郭東西距一百一里南北距一百六十一里東至建安縣界一里西至延平府順昌縣界一百里

  南至建安縣界一里北至浦城縣界一百六十里東南至建安縣界三里西南至順昌縣界一百八

  十里東北至松溪縣界一百里西北至建陽縣界八十里漢治縣地三國以後為建安建陽吳興三