Page:Sibu Congkan Xubian257-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-159.djvu/75

此页尚未校对


  空城被執死之崔攀龍臨潁人明末知建陽縣視民如子明亡死之

 ︹本朝︺殷應寅滕縣人順治中知崇安縣壬辰冦圍城七晝夜設法固守民賴以全後升任赴

  都猶爲崇民請減鹽引民迄今德之沈孚建錢塘人順治初知政和縣值山冦陷城被執不

  屈罵賊死喻三畏奉天人康熙八年任建寕府同知十三年耿逆變作不屈被害沈鱄

  嘉善人康熙八年知建安縣時兵燹後土田荒蕪蠧胥巧爲影射鱄廉其實窮治不少貸藩厮以錢

  貸窮民勒息數倍私禁榜掠官莫能制鱄曰愛一官而脅於輿隸使民無告吾恥焉捕置之法民心

  李元璂德州人康熙四十五年知浦城縣廉明强毅奸蠧屏跡浦俗命案屍親肆掠仇

  家璂嚴緝之𡚁乃絶捐俸移學於皇華山麓士民頌之趙孔起長山人雍正三年知浦城

  縣造士有方諸生赴省試分俸給行資貧士逋糧不令胥役勾攝其最貧者代輸之嚴禁䑕竊幾於

  夜不閉户杜昌丁青浦人雍正七年知浦城縣盡革無名科斂宿𡚁一清勤於課士優禮其