Page:Sibu Congkan Xubian258-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-160.djvu/36

此页尚未校对


  錦橋在邵武縣西宋皇祐中建明洪武成化間重建 本朝康熙年間修乾隆三十四年重修

  又泰寕縣亦有畫錦橋跨小東門舊名東橋以葉祖洽登第歸改今名萬年橋在邵武縣

  西北跨大溪長六十三丈有奇宋嘉定中建名嘉定橋嗣後屢經修復改名曰端平曰環碧曰大徳

  曰至正曰樵溪曰濟川曰水北平濟橋在光澤縣東門外跨大溪嘉定十四年建長三十

  七丈有屋數十楹承恩橋在光澤縣西跨大溪俗名杭西橋宋嘉定五年建 本朝康熙

  元年重建長三十五丈上覆以屋旁列店肆舊名宏濟乾隆初易名洪濟二十六年邑令王瑶修三

  十一年圯於水邑令杜琮重修易今名鎮安橋在建寕縣東門外跨河潭宋紹定元年

  長四十六丈有竒杉津橋在泰寕縣東明萬厯間建 本朝順治康熙雍正年間重建乾

  隆三十四年修朝天橋在泰寕縣東明洪武三年建宏治十七年重建 本朝康熙五十八

  年易木為石覆以亭乾隆三十三年黄公橋在泰寕縣東元天厯間建明洪武二十七