Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/121

此页尚未校对


  之㑹皮林蠻反晉朂監軍叅政協𠞰生擒苗首撫降萬計以積勞卒崔世召字徵仲寕徳人

  以詩著名領萬厯巳酉鄉薦任巴陵令以忤璫削籍歸尋擢浙江運副再擢連州守州多猺寇世召

  濟以徳威猺衆弭伏劉中藻字薦叔福安人崇禎庚辰進士授行人明亡中藻正衣冠坐㕔

  事爲文自祭吞金屑不死復自縊 本朝乾隆四十一年   賜諡烈愍同邑舉人繆士珣亦死

  之 本朝乾隆四十一年祀忠義祠

 ︹本朝︺陳名蟠字念齋福寕人康熙丙午舉人授四川汶川令邑當蹂躪之後名蟠多方撫輯

  民免流亡有中山邪圃地隸汶川而猺冒威州年久逋賦乃按籍得三百户請於大吏猺隨田派籍

  乃定擢户部主事厯刑部郎中出守真定䕶井涇道正巳率屬風裁卓然以勞卒於官士民思之立

  祠以葉有挺字貞夫壽寕人康熙庚戌進士十三年耿逆變作有挺避入南昌明年從

  間道歸省母逆黨逼脅有挺泣告母曰兒不得長侍膝下矣遂走山中絶粒死曾眷霞浦人官