Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/71

此页尚未校对


 ︹田賦︺田地五千五頃三十九畝九分九釐有奇額徴地丁正雜銀四萬八千五百三十七兩七錢五

  分四釐米七千二百三十四石六斗三升六合六勺屯田四百三十一頃七十五畝七釐有奇額徴

  丁糧銀二千二百六十四兩三錢四分八釐米二千一百三十二石九升六合

 ︹山川︺松山在霞浦縣東十里下有松山港昔時風濤險惡後流沙漸合有徑可行明正統九年

  徙置烽火寨於山下其對峙者曰後崎山山全體皆石巨細磊砢爭奇競秀箬山有二一在

  霞浦縣東二十餘里山之西有虞溪洞一在福安縣東南三十里上有紫藤峯岡巒峭聳紫翠參錯

  爲縣勝地場裏山在霞浦縣東七十里亂峯連鎖蟠曲僻隱明嘉靖中倭亂人逃入此者俱

  得免其下即烏崎港也火燄山在霞浦縣東南閩書在松山東南海中斷嶼一名屏風嶼

  舊志明嘉靖三十八年倭賊突犯州境㕘將黎鵬舉等擊敗之於屏風嶼又有七星山七石浮立海

  面嘉靖中官軍嘗敗倭於此嵛山在霞浦縣東南海中山高而中坳形如鉢盂舊名盂山中