Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/109

此页尚未校对


 ︹風俗︺龍巖陡僻介於兩越之間俗固窮陋朱子學宮記

  尚敦慤衣冠樸野舊縣地險而僻民嗇而俚漳南

  男趨於耕女勤於織漳平縣志氣𠉀不齊種植獨遲他

  邑寕洋縣志

 ︹城池︺龍巖州城周六里二十四歩門五水門一宋紹定間建明成化八年拓建 本朝順

  治十四年修康熙二十年五十二年雍正九年乾隆元年二十六年重修漳平縣城

  里一百六十步門四水門三南北臨溪東西疏渠正德九年建 本朝康熙十九年乾隆二年

  寕洋縣城周二里二百四十步門四西南北三面臨溪明隆慶元年建 本朝順治

  十三年重建康熙二十三年修

 ︹學校︺龍巖州學在州治西舊為龍巖縣學宋開禧二年建 本朝順治十年重建康熙十