Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/128

此页尚未校对


  修學宮建書院築橋梁士民德之張廷球桐城人雍正十三年龍巖州時初升縣為州

  凡營建規制蒐輯州志剔除里甲包糧事舉𡚁清元克中靜海人乾隆舉人五十九年以

  候補知府署龍巖州事甫下車廉知市𠪨十甬大小舊無定制以價之輕重為差儈緣為姦利日有

  爭訟因依官斗製式每市置一令不得增減民便之至今遵用六十年大饑開倉平糶親履諸郷勸

  諭富民各賙閭里口占詩律以曉之民感其誠無遏糴者是嵗饑而不害州人立祠城東並勒其詩

  

 ︹人物︺︹宋︺周純字濳文龍巖人治平進士元祐初蘇轍舉純善治財賦自御史臺主簿提舉江

  西常平救荒多所全活後厯官知應天府以朝散大夫直秘閣致仕︹明︺林瑜字子潤龍巖人

  洪武中以太學生授五軍右斷事讞獄多平擢江西僉事轉副使時長沙宼亂兩奉諂往撫之遷浙

  江左參政居官平恕所至以禮賢雪獄安民為先卒於官民思慕之土源字啟澤龍巖人永樂