Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/25

此页尚未校对


   門兼有澎湖後取臺灣倚為重鎭設安撫司領巨艦二百精兵二萬拒守康熙二十二年施琅帥舟

   師南征抵八𦋐水進攻澎湖因風縱火克之通志澎湖島古稱三十六嶼泛若水中之鳬下有三十

   澳其最大而居中者曰大山嶼縱横各三十餘里嶼之東偏曰香爐嶼西偏曰雁淨嶼曰沙墩嶼北

   偏曰奎壁嶼山外曰錠鈎嶼產紫菜曰雞腎嶼曰員背嶼又北曰鳥嶼曰白沙嶼最北曰屈𤓰嶼吉

   貝嶼其最西有目嶼嶼之東有姑婆嶼鐵砧嶼土地公嶼金山嶼空壳嶼而正西為西嶼丁字門嶼

   稍北為鎭海嶼東則大倉嶼西嶼之後有四角嶼雞籠嶼桶盤嶼虎井嶼轉而南有花嶼草嶼大猫

   嶼小猫嶼南嶼頭巾嶼八𦋐嶼嶼周三里餘居民稠密北為狗沙嶼相對為將軍嶼稍西為岑圭嶼

   後為舩帆嶼後埭嶼其南曰東嶼平曰西嶼平二嶼居南嶼之東而平分一水故名其下流曰味銀

   嶼曰 鐘仔嶼又東曰東吉嶼曰西吉嶼參其中曰鋤頭 增嶼渡海者必由二吉以入蓋入臺之指南

   也總計嶼實四十有五云 按奎壁嶼舊志作龜壁山員背府志作員貝亦稱灣貝小琉球