Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/41

此页尚未校对


  突圳在彰化縣二林保本朝乾隆七年濬築埔鹽圳在彰化縣東螺保 本朝乾隆

  八年濬築龜山圳在彰化縣猫霧捒西保又萬斗六圳在半線保深耕仔圳在深耕保俱

  本朝乾隆十三年濬築

 ︹陵墓︺︹明︺五妃墓在臺灣縣仁和里五妃曰袁氏王氏秀姑梅姐荷姐皆長陽王之姫媵也

  墓前有碑曰從死五妃墓本朝乾隆十一年修墓立碑長陽王術桂墓在鳳山縣

  維新里竹扈

 ︹祠廟︺朱文公祠在府學左 本朝康熙五十一年功臣生祠在府治

  御碑亭後 本朝乾隆五十三年平定逆匪林爽文後奉   㫖建祀領兵大臣福康安海蘭察

  鄂輝普爾晋舒亮及守土大員李侍堯徐嗣曾等七人   御製功臣生祠誌事詩一首繕寫清

  漢字勒石五忠祠在臺灣縣安平鎭水師恊署之左本朝雍正五年建祀水師副將許雲