Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/42

此页尚未校对


 遊擊游崇功千總趙奇奉林文煌把總李茂吉八蜡祠在鳳山縣興隆莊龜山之陰 本朝

 康熙四十五年建天后廟在臺灣縣西定坊 本朝康熙二十三年建一在縣西澎湖媽

 祖澳 本朝康熙二十二年 大兵克澎湖靖海將軍施琅入廟見神像衣濕知為神助事

 聞遣官致祭一在鳳山縣興隆莊 本朝康熙二十二年奉  㫖建又嘉義彰化淡水各廳縣

 皆有呉眞人廟在臺灣縣西定坊祀宋封英惠侯呉本又澎湖奎壁嶼及鳳山嘉義

 二縣皆有廟田祖廟在臺灣縣鎭北坊 本朝康熙五十五年建又廣儲西里保大東里

 亦有將軍廟在臺灣縣澎湖將軍澳澎湖舊祀其神因以名澳元帥廟

 義縣治東祀唐張巡 本朝康熙二十八年建一在鳳山縣觀音山忠烈廟在嘉義縣西門

 内玉峯書院之左 本朝乾隆二十五年建祀北路㕘將羅萬倉及妾蔣氏水仙宫

 灣縣西定港口一在安平鎭渡口一在澎湖又嘉義縣笨港亦有宫