Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/68

此页尚未校对


  化縣屬福州後改屬泉州宋因之元屬泉州路明屬泉州府 本朝初因之雍正十二年改屬永春

  大田縣在州西北二百六十五里東西距一百七十里南北距一百三十里東至延平

  府尤溪縣界七十里西至龍巖州寕洋縣界一百里南至德化縣界六十里北至延平府永安縣界

  七十里東南至德化縣治二百里西南至龍巖州漳平縣治二百二十里東北至延平府沙縣治二

  百三十里西北至永安縣治一百七十里漢冶縣地晉延平縣地宋以後為沙村縣地唐以後為尤

  溪縣地明嘉靖十四年析尤溪永安漳平德化四縣地置大田縣屬延平府 本朝初因之雍正十

  二年改屬永春州

 ︹形勢︺南有象山東有雙魚羣峯走青一派趨碧

  有溪山巖洞之勝名勝諸山環拱丁溪中流

  水東流雙峯北峙