Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/69

此页尚未校对


 ︹風俗︺土田膏腴兼有山林陂池苑囿之利故民多温

  飽白首不離鄉井樸魯而少文其君子善居家

  其小人勤耕稼隋書地理志其俗樸可愛秀民可教者

  多明蔡清集

 ︹城池︺永春州城周二里三百三十六步門四環城有濠西南隅濱溪明嘉靖四十年

  本朝順治十二年修乾隆十二年十六年重修德化縣城周三里三百二十步門四明嘉

  靖三十六年建 本朝康熙十五年修二十六年乾隆十年重修大田縣城周三里三

  百二十步門四西有小溪環城而南繞入於北明嘉靖十五年建 本朝乾隆二十年

 ︹學校︺永春州學在州治東舊為永春縣學宋大觀中建於知政橋北明宏治五年遷建今

  所 本朝康熙元年雍正十二年升為州學乾隆十七年重修入學額數十八名德化縣