Page:Sibu Congkan Xubian261-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-163.djvu/22

此页尚未校对


  北海南道宣慰司三十年又置海北海南道肅政

  廉訪司俱治雷州路隸湖廣行中書省分領諸路元史地理

  志廣東道宣慰司海北廣東道肅政廉訪司領廣韶惠南雄潮德慶肇慶七路及英德梅南恩封新

  桂陽連循八州海北海南道宣慰司肅政廉訪司領雷化高欽廉五路乾寕南寕萬安吉陽四軍

  明洪武初改諸路為府置廣東行省叅政九年改

  置廣東等處承宣布政使司統十府廣州韶州南雄惠州潮州

  肇慶高州廉州雷州瓊州一州

 本朝因之為廣東省雍正五年升連州為直隸州十

  一年升程鄉縣為嘉應直隸州嘉慶十一年降南

  雄府為直隸州升嘉應州為府十六年復升南雄