Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/132

此页尚未校对


   柄國其子世蕃欲延納之有譽恥為所狎遂謝病歸所著有比部集弟有貞綿州守亦能詩

   漸逵字用儀番禺人正德進士除刑部主事以母老請歸杜門讀書卜居蘿嶂山樹藝自給嘉

   靖中起原官上疏指切大臣當事惡之奪官歸穆宗時贈光祿少卿張澯字景川順德人正德

   進士厯禮部主事監督㑹同館會尚書王瓊欲假遣使土魯番為都御史彭澤罪嗾番人在館者𭧂

   澤過惡誘澯署牒且曰事成當有顯擢澯力拒卒不署進員外郎嘉靖三年伏闕爭大禮受杖被創

   死追贈太僕寺少卿鍾善經字理夫順德人正德進士由興化推官擢為御史屢諫武宗北

   巡嘉靖初給事中劉最以劾中官崔文謫外善經等抗疏論救且劾文不納遂告歸侍養親殁廬墓

   三年不御酒肉衰服未嘗去身劉士奇邦正順德人正德進士授刑部主事錦衣千户陶

   淳枉法殺人言官請逮治不聽士奇再請竟正其罪遷員外嘉靖初議禮與諸臣伏闕哭諌杖幾死

   出守梧州超拜陜西叅政平七山寇擢江西按察使遷山東右布政未幾乞歸歐大任