Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/19

此页尚未校对


  一百里北至花縣界五十八里 東南至東莞縣界八十里西南至南海縣界二十 里東北至從化縣

  界一百四十里西北至南海縣界五十里秦漢以後為番禺縣地隋為南海縣地唐長安三年置番

  禺縣屬廣州宋開寶五年省入南海皇祐三年置元為廣州路治明為廣州府治 本朝因之

  順德縣在府西南一百里東西距九十五里南北距一百五十里東至番禺縣界四十五里

  西至新會縣界五十里南至香山縣界五十里北至南海縣界一百里東南至番山縣界九十里西

  南至新會縣界六十里東北至番禺縣界七十里西北至南海縣界一百里秦漢為番禺縣地隋以

  後為南海縣地明景泰三年析置順德縣屬廣州府 本朝因之東莞縣在府東南一百

  八十里東西距二百五十里南北距一百二十里東至惠州府歸善縣界一百五十里西至香山縣

  界一百里南至新安縣界六十里北至增城縣界六十里東南至新安縣界一百二十里西南至香

  山縣界一百里東北至惠州府博羅縣界六十里西北至番禺縣界一百里漢南海郡博羅縣地東