Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/24

此页尚未校对


   東南全歸善縣界一百五十里西南至香山縣界二十里東北至東莞縣界九十里西北至東莞縣

   界六十里漢南海郡博羅縣地晉咸和六年分南海置東官郡兼置寶安縣為郡治宋因之齊移郡

   治縣仍屬馬隋屬南海郡唐屬廣州至德二載曰東莞五代因之宋開寶五年廢入增城尋復為

   東莞縣地明洪武十四年置東莞守禦千户所屬南海䘙萬厯元年改置新安縣屬廣州府 本朝

   康熙六年省八年復置仍屬廣州府花縣在府北九十里東西距一百三十九里南北距一百

   一里東至從化縣界六十六里西至三水清遠二縣夾界七十三里南至番禺縣界三十二里北至

   清遠縣界六十九里東南至番禺縣界四十里西南至南海縣界五十里東北至從化縣界七十里

   西北至清遠縣界八十里漢番禺縣地隋南海縣地宋以後為番禺南海二縣地 本朝康熙二十

   四年析置花縣屬廣州府

  ︹形勢︺負山帶海博敞渺目高則桑土下則沃衍水經