Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/33

此页尚未校对


   瑞峯書院在清遠縣城北隅松岡乾隆二十一年由學宫左遷建湞江書

   院在清遠縣廣濟倉右雍正六年由舊縣署前遷建花峯書院在花縣城東康熙二

   十四年建汾江義學在佛山鎮廣德乾隆八年鳴臯義學在増城縣治西

   北康𤋮四十五年建瑞山義學在増城縣金牛都康熙四十九年丹山義學

   在增城縣雲母都康熙四十四年三鄉義學在增城縣下都碧江涌口康熙五十六年

   臘圃義學在增城縣崇賢雍正九年金紫義學在新會縣城内金紫

   街雍正十一年建紫水義學在新㑹縣城内花園嘉慶十九年正董義

   學在香山縣南門乾隆二年介石義學在三水縣學宫左康熙二十三年

   城義學在清遠縣城内乾隆二十年古鎮社學在香山縣古鎮鄉乾隆五十一

   年建 按舊志載雲谷書院在府城西南西樵山上明嘉靖中建泰泉書院在府城北棲霞山明嘉