Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/83

此页尚未校对


   城遺址築之是為東城西與子城東門相接合子城為一四年經畧使方滋修三城以禦寇嘉定三

   年經畧使陳峴以城南闤闠稠密無所捍蔽乃增築兩翅以衛居民謂之雁翅城端平二年經畧使

   鉉重修元至元十五年毁天下城隍惟廣州子城及翅城獨得不毁增城故城

   城縣東北元和志縣西南至廣州一百八十里本漢番禺縣地後漢於此置増城縣九域志縣在州

   東一百二十里通志漢故縣在今縣東北五十里唐末移於今縣東北十里九岡村後又移今治

   盆允故城在新會縣北劉宋時置為新會太守治宋書州郡志新會郡永初元年治盆允

   縣是也隋書地理志新會縣舊置新會郡平陳後郡廢併盆允等縣入焉置封州開皇十二年改曰

   允州後又改曰岡州大業初州廢屬南海郡舊唐書地理志武德四年復置岡州天寶初改曰義寕

   郡乾元初復曰岡州治新會縣舊治盆允城貞觀十三年改置於今治元和志新會縣本漢四會縣

   地隋開皇十年置東北至廣州三百里寰宇記新會縣東北至廣州水路二百三十里無陸路開元