Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/131

此页尚未校对


  樂昌文進堅守累立戰功殁贈鷹揚上衞將軍廟食樂昌張九齡字子夀曲江人七歳知屬

  文張說謫嶺南一見厚遇之景龍元年擢進士授校書郎厯官秘書少監集賢院學士擢工部侍郎

  知制誥尋居母喪有紫芝白鳩之異開元中徴拜同平章事中書令封始興伯時天長節百僚多獻

  珍異惟九齡進千秋金鑑錄具陳前古廢興之道帝賞異之會范陽節度使張守珪以斬可突千功

  帝欲徵爲侍中九齡曰宰相惟賢是授安可以賞功遂止李林甫奏對稱㫖帝欲相之九齡曰恐異

  日爲社稷憂帝不聽林甫既相引牛仙客爲尚書預政事九齡持不可帝不悅以尚書右丞相罷政

  事卒諡文獻九齡文學冠一時諤諤有大臣節天下稱曲江公而不名武惠妃謀陷太子英九齡力

  持之安禄山討奚契丹敗帝欲曲宥九齡曰祿山喪師不可不誅且弗誅必爲後患帝卒不聽及遷

  蜀思其先見爲流涕遣使𥙊之厚恤其家弟九臯九章皆有名於世子拯居父喪有節行爲伊闕令

  祿山䧟河洛終不受僞職賊平擢太子贊善大夫張仲方曲江人九臯孫貞元進士補秘