Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/140

此页尚未校对


  轉噬伍氏夫妻俱死鄧朝觀妻李氏曲江人嘉靖三十二年羅山賊至氏年二十二

  並其兒被掠賊欲污之驅至樹下紿賊曰勿怖吾兒需解縛乃從汝乘間員其兒投水死明日屍浮

  負自若𫎇士彦妻趙氏仁化人嘉靖中與其姑譚氏俱為賊執賊欲殺其姑趙抱

  姑願以身代賊併殺乾黄思位妻羅氏英德人年二十生子方襁褓崇禎初賊至

  被執至塘邊罵賊赴水死賊義之為置孤於地而去張子厚妻廖氏樂昌人崇禎末

  流寇破城被執抗罵不屈死吳驤之妻劉氏仁化人崇禎末為亂兵所掠扶之上

  馬劉知不免乃從容騎坐以釋其疑行至赤石徑見路旁有大塘遂投塘而死

 ︹本朝︺易氏女名閨超乳源人年十八未字順治四年叛兵羅士璧刦掠城市父肇文被執閨

  超洎縊又順治八年曹寇掠楊家圍圍破楊婦陳氏亦自縊死李三近妾孫氏

  順治八年曹寇破城與女紅姑俱被掠母女罵賊同時遇害李光亨妻張氏