Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/74

此页尚未校对


  二十一年重修英德縣城周三百四十八丈門四西北池一百丈東南臨江無池明天順

  五年建 本朝順治十八年修乾隆二十九年重修

 ︹學校︺韶州府學在府治南宋至和二年建明萬厯間重建 本朝康熙十二年修雍正五

  年重修入學額數二十一名曲江縣學在縣治西宋紹興初建於城東隅明宏治隆慶

  間屢遷萬厯八年遷今所 本朝順治十六年修康𤋮十年二十二年重修入學額數十五名

  昌縣學在縣東門外南灣明萬厯八年由東城外遷建 本朝康熙五十四年修入學額數

  仁化縣學在縣治西宋嘉定三年建後改建於縣治東淳祐元年復舊所 本朝順

  治八年修康熙二十年重修入學額數八名乳源縣學在縣東門外吳塘宋乾道三年

  建 本朝順治十八年遷於登雲坊康熙泗十九年復建舊所六十年修入學額數八名翁源

  縣學在縣治東明洪武間由縣北高嶺下遷建本朝康熙十年雍正五年重修入學額數