Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/75

此页尚未校对


   英德縣學在縣城内通遠街明萬厯中由湞陽驛遷建 本朝乾隆二十八年遷於

   慶山嘉慶十九年復建舊所入學額數十五名韶陽書院在府城内乾隆元年建

   濂溪書院在府城北一里筆峯南麓原名相江書院在府學東宋乾道中建祀提刑周敦

   頣淳祐中改建今所明正德五年易今名 本朝康熙十年重建昌山書院在樂昌縣

   北門外康熙六年建雲門書院在乳源縣城東門外嘉慶五年建城東書院

   在乳源縣康𤋮二十四年建㑹英書院在英德縣通遠街明嘉靖間建 本朝嘉慶

   九年重建文瀾書院在英德縣浛光街康熙四十七年文昌書院在英德縣

   治西康熙三十三年建近聖書院在英德縣城内康熙三十七年因湞江書院舊址建

   改今甘棠書院在英德縣西門外順治十七年八泉義學在曲江縣

   城内乾陸五年建仁化義學在仁化縣城内雍正七年 按舊志載曲江書院在曲