Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/116

此页尚未校对


  正十年重修豐順縣城周二百九丈有奇門四 本朝乾隆三年因通判治城舊址建

 ︹學校︺潮州府學在府治東隅宋紹興十一年由府治東南隅遷建 本朝順治十八年

  康熙十八年修乾隆二十七年重修入學額數二十五名海陽縣學在府治西製錦

  坊舊附郡學右宋紹興中遷今所 本朝康熙二十年修乾隆四年重修入學額數十六名

  陽縣學在縣治東南宋紹定三年建 本朝康熙三年修二十五年重修入學額數十八名

  揭陽縣學在縣治東宋紹興十年建明萬厯中增建 本朝順治十七年康熙五年

  正六年乾隆十六年修入學額數十八名饒平縣學在縣治東大金山明成化十四

  年建 本朝順治十六年重建康熙二十六年隆二十二年四十八年重修入學額數十五名

  惠來縣學在縣治東眀嘉靖四年遷建于縣署北十九年復建今所 本朝康熙十九年

  乾隆元年嘉慶二十四年重修入學額數十二名大埔縣學在縣治西茶山之麓明嘉