Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/157

此页尚未校对


   聯絡設副總兵駐守 本朝康熙十八年改設總兵官兼轄澄海海門達濠三營控制粤閩兩省為

   海上重鎮雍正十年增設海防同知駐此黄岡鎮在饒平縣南少東九十里明嘉靖二十六

   年築城 本朝順治十七年重修周六百餘丈設副將駐守屬潮州鎮康熙五十七年增設潮防同

   知駐三河鎮在大埔縣西四十里三河口西岸縣志地界閩廣舟車要津明洪武九年

   設巡司及驛丞十年又設遞運所嘉靖十二年遞運所四十三年築城周五百丈萬厯末以巡司

   兼驛務今有三河壩市貿易者星布為縣巨鎮北關鎮在豐順縣東南六十里海門

   所在潮陽縣東南二十里東臨河渡門南去大海四里北去磊石門十八里明洪武二十七年

   城周六百七十三丈置守禦千户所又設詔興營於此 本朝康熙六年增設副將為潮州鎮水師

   協八年裁二十年改設守備四十二年添設遊擊明年改屬南澳鎮雍正三年裁千户所四年改設

   㕘將駐守仍屬南澳鎮統轄大城所在饒平縣東南一百三十里高埕栅鳳獅二山之下