Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/18

此页尚未校对


   東至永安龍川並嘉應州長樂三縣夾界一百四十里西至廣州府龍門縣界一百三十里南至博

   羅永安兩縣夾界三十里北至連平州 和平縣夾界一百一十里東南至永安縣界三十 里西南至

   博羅縣並廣州府龍門縣夾界九十里東北至龍川縣界一百三十里西北至長寕縣界一百六十

   里漢南海郡龍川縣地南齊分置河源縣仍屬南海郡隋屬龍川郡唐屬循州五代南漢屬禎州宋

   屬惠州元屬惠州路明屬惠州府崇禎六年改屬連平州 本朝仍屬惠州府和平縣

   東北四百二十 里東西距二百十里南北距二百十里東至龍川 縣並江西贛州府安遠縣夾界一

   百二十里西至連平州並江西贛州府龍南縣夾界九十里南至龍川縣界一百三十里北至龍南

   縣界八十里東南至龍川縣界一百二十里西南至河源縣界四十里東北至贛州府定南𠫊界八

   十里西北至龍南縣界一百二十里漢南海郡龍川縣地明正德十三年分置和平縣屬惠州府崇

   禎六年改屬連平州 本朝仍屬惠州府