Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/180

此页尚未校对


 為屈囚之八日以計脱載木主及孀母逃金沙寨寨破賊殺其妻蔡氏以脅之終不動賊乃舍去

 楊鍾岳澄海人順治進士官戸部郎中鹽通州倉復督屯務於鳳陽釐清夙弊丁憂歸里邑

 值水災力濟窮乏督學八閩講學明倫士風丕振卒祀鄉賢祠林銘璽字玉書普寕人順治

 辛卯舉人郝尚久叛招之不赴郝怒脅以兵銘璽集鄉勇守東山寨寨破死之闔門被害丁壯同難

 者八十餘人方鼎爵字毅正普寕人順治四年為邑守備土寇刦掠鼎爵集衆禦之鄉賴

 以安八年寇復犯界帶兵出𠞰殁於陣同時貢生方紹伯字燕祚亦率僮僕禦賊城陷遇害

 心台豐順鎮人順治二年九軍賊攻其所守寨心台突圍出赴饒鎮呉六奇請援返為賊執令

 誘開寨門以免死心台大呼曰援兵且至務堅守寨門不可開也賊怒斷手足然後殺之焚其屍

 黄新德海陽人由吏員為梧州竇家寨巡檢攝藤縣尉康熙十四年山寇至衆議棄城新德

 諭以大義願死守城陷被執罵賊死闔家五口俱被害事  聞贈南寕䘙經厯陳添桂