Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/194

此页尚未校对


  氏林文緝妻鄭氏林孟嘉妻王氏陳業聲妻曾氏陳子膺妻林氏林日暘妻孫氏李元單妻吕氏陳

  助妻姚氏陳道明妻黄氏鄭仁士妻蔡氏蔡德樂妻周氏陳名顯妻黄氏林殷捷妻謝氏陳爾琳妻

  曾氏余伯戴妻林氏陳第之妻鄭氏陳應運妻李氏胡文佳妻周氏林春茂妻蔡氏王吾贊妻陳氏

  楊伯峻妻戴氏謝敵勝妻黄氏陳璧譽妻楊氏李景達妻陳氏陳名貴妻杜氏王朝輔妻曾氏貞女

  林來尚聘妻呉氏均乾隆年間 旌方日煜妻李氏普寕人夫亡守乾隆十一年

   旌同邑黄欽瑞妻李氏謝欽達妻劉氏陳振聲妻王氏王開陽妻林氏方士成妻林氏烈婦羅阿

  妹妻黄氏陳孟秀妻沈氏均乾隆年間 旌譚淮妻劉氏豐順人夫亡守節乾隆十

  二年 旌同邑朱義大妻譚氏何敬夫妻張氏烈婦林竈妹妻柯氏貞女呉啟紓聘妻譚氏均乾隆

  年間 旌謝昌熾妻王氏南澳人夫亡守節乾隆十七年 旌柯元德妻

  卓氏海陽人夫亡守節嘉慶十三年 旌同邑余旭明妻陳氏林道泰妻陳氏許時煥妻呉氏