Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/94

此页尚未校对


  瑞聘妻駱氏陳振淙聘妻朱氏均嘉慶年間 旌鍾嘉祥妻鄧氏永安人夫亡守

  嘉慶十二年 旌同邑貞女黎民桂聘妻張氏二十五年 旌陳昭絢妻葉氏

  海豐人夫亡守節嘉慶三年 旌同邑唐元畛妻林氏鍾拔才妻蕭氏戴德琳妻曾氏李秉俊妻何

  氏烈婦曹日通妻余氏均嘉慶年間 旌蔣兆玉妻林氏陸豐人夫亡守節嘉慶五

  年 旌同邑黄應珍妻馬氏温泉妻陳氏劉爵養妻林氏林大受妻楊氏劉錫淡妻范氏均嘉慶年

   黄 映奎妻楊氏龍川人夫亡守節嘉慶二十四年 旌同邑鄭拔千妻曽

  氏陳居信妻廖氏官棟材妻李氏鄧華彩妻梁氏方祥文妻羅氏黄東明妻袁氏駱義釗妻鄥氏烈

  婦王西元妻黄氏均嘉慶年間 旌謝泮妻沈氏連平人夫亡殉節嘉慶十年 旌同

  州節婦賴韜畧妻葉氏熊煥揚妻葉氏烈婦謝南英妻張氏均嘉慶年間 旌

 ︹仙釋︺︹晉︺葛洪句容人咸和初為散𮪍常侍領大著作固辭不就聞交趾出丹砂求為勾漏令