Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/101

此页尚未校对


  娥尸時有雙鵠奔其亭故云未知孰是桄榔亭在高要縣西七里白沙岡有唐李翱題名

  仰忠亭在新興縣南百步宋紹興中胡銓謫官新州寓居於此淳熙中州守王揆即其舊址

  作亭名曰仰忠錦阜亭在新興縣西南輿地紀勝在錦阜岡上岡舊名蠟岡紹興間郡守王

  義卿築亭其上取其山自錦山來故名坡亭在鶴山縣東北五十五里石瀑山麓宋紹聖中

  蘇軾謫官過此值江漲留數日居人慕之築亭於上遺址尚存横翠亭在徳慶州城内今改

  名晉松關亭在德慶州香山下其旁多松山前又有覽秀亭登雲亭在德慶州

  東五里登雲橋上凡賓興飲餞及送迎使省皆於此愛山亭在封川縣舊州治東又有吸江

  金鏞二亭又愛蓮亭在縣城東皆宋時建浣花亭在封川縣城西宋封州守沈清臣建又有

  桂岩知津二亭寶月臺在府治北土阜高平望之若雲雲秀臺興地紀勝在高要縣

  西北八里宋大中祥符七年有五色雲見臺峯之上郡守范雍建瑞蓮臺在新興縣北舊