Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/106

此页尚未校对


   白土蕉園水坑等營沙田營在四㑹縣東三十五里又大坑營大徑營在縣東北五十里青

   草營在縣東北一百二十里俱明嘉靖中置乂舊有鶴𤓰營在縣東五十里對岡營在縣東南十里

   永寕營在縣東南四十里馬頭營在縣東南五十里羅坑營在縣西南五里太平營黃桐營皆在縣

   東北八十里今俱廢白鳩營在新興縣東四十理雲禮村明嘉靖二十五年置乂東營在縣

   東三里梱村通利營在縣東十二里布顛村高村營在縣東六十里高村平安岡營在縣東南八十

   里雙橋村石子營在縣東南九十里羊盆村俱嘉靖中置縣志縣東舊以馬嶺花石坳為汛地自明

   末割入開平則防險又在長岡古岡為皁幕羅漢諸山寇犯境必由之路 本朝康熙八年嘗撥把

   總駐防白鳩山縣境以白鳩龍徑洞口三處水路為最險要茶岡營在新興縣南二十里

   何村明嘉靖四年置又裹峒營在縣南四十里伯岡營在縣南七十里張公腦營在縣西南五十里

   俱嘉靖中置縣志縣南則甕洞磨口路通恩平鄉底及陽春東山向為賊窟 本朝康𤋮五年八年