Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/109

此页尚未校对


  熙五十八年建石覺礮臺康熙三年建今皆城守撥兵分防都含海口營在高明縣

  東四十里清溪都近南海新㑹順德諸縣海面界嘉靖二十三年置 夲朝康熙二十四年撥總

  督水師營千總分番值守又山臺營在縣西南五十里道通新興亦嘉靖中置今撥兵駐守

  洲營在高明縣東南三十里田心都 本朝康熙七年置移新㑹縣金岡墟兵防守乾隆四十

  四年建創營房撥外委一員駐防又劬塘營在縣西五十里長岡營在縣西七十里城守皆撥兵分

  防舊有赤木徑營赤麻徑營雞籠營藥涇營古道徑營長圳營古石凹等營皆在縣境今並廢

  茭塘營在恩平縣東三十里官路旁截籬子徑要路明嘉靖三十二年置其籬子徑在縣東

  南二十里東通十三村逹蜆岡又官來徑營在縣東少北五十里接新寕縣界大夾腦營

  在恩平縣西南三十里明嘉靖十一年置又搂徑營在縣西北九十里紅嘴山營在縣西北一百里

  蓮塘頭營在縣北二十里祠堂營在縣北五十里皆明嘉靖間置又白𫎇逕營在縣東南四十里今