Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/122

此页尚未校对


  在高明縣西南大朗山

 ︹祠廟︺昭忠祠在府城北門外本朝嘉慶八年包公祠在高要縣西門内祀宋州

  守包拯舊在府治儀門内宋熙寕中郡守蔣續建明宏治中以祠在郡署弗便謁者始遷今地

  尹祠在高要縣城東祀元高要尹陳忠衛濓溪祠在高要縣東三里嘉靖四年知府

  曾廷直建祀宋周子又陽江縣西南亦有祠忠節祠在高要縣北祀唐中書令張東之太

  尉李紳宋少師劉摯侍郎鄒浩胡演胡銓少師留正少傅張世傑本淨明寺故址明嘉靖二年提學

  魏校毁淫祠知府曽廷直改寺為祠以祀八賢焉澹菴祠在陽江縣西南宣化坊祀宋胡

  張太傅祠在陽江縣西門外祀宋張世傑二忠祠舊在恩平縣南祀明副使

  毛吉布政使陶魯後増祀豐城李材為三忠 本朝康熙二十六年移建學宮内忠景祠

  在徳慶州東瀕江宋建祀知州趙師旦陸大夫祠舊在德慶州西五十里後移香山明