Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/152

此页尚未校对


  年間 旌妻李氏德慶人夫亡守節乾隆九年旌同州呉化江妻温氏温奕緝

  妻梁氏徐濬妻梁氏李聖紹妻謝氏李應桂妻郭氏謝璣妻何氏李廷詡妻王氏徐中矩妻李氏王

  翼妻周氏謝偉纘妻梁氏李曜妻劉氏李梗妻梁氏譚傑妻何氏梁焰妻張氏梁宗𤋮妻李氏謝世

  昂妻温氏梁奮棟妻麥氏温奕梓妻孔氏温烈妻戴氏馮勝魁妻聶氏莫秀成妻黎氏貞女李為綜

  聘妻梁氏李瀞聘妻黄氏李士煊聘妻莫氏均乾隆年間 旌林油然妻黄氏

  人夫亡守節乾隆九年 旌同邑植維翰妻黎氏陳聖佑妻吕氏孔傳純妻蘇氏麥彩珍妻袁氏均

  乾隆年間 旌李振竒妻程氏高要人夫亡守節嘉慶五年 旌同邑葉德裕妻劉

  氏龔沛霖妻胡氏俞鳴鳳妻鄭氏貞女李顯明聘妻何氏陳應聯聘妻何氏烈女譚金杏均嘉慶年

   羅 昌妻黃氏四會人夫亡守節嘉慶二十四年 旌同邑鍾宏勝妻余氏劉

  某妻梁氏均嘉慶年間 旌賴達妻温氏新興人守正捐軀嘉慶三年 旌