Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/25

此页尚未校对


  改屬南海郡齊因之梁大同中置高要郡隋平陳

  廢郡開皇九年置端州府志開皇九年省高要郡為縣置端州大業

  初改州為信安郡唐武徳四年復曰端州見元和志舊唐

  書地理志作元年天寶元年復曰高要郡乾元元年復曰

 端州咸通三年屬嶺南東道五代屬南漢宋初仍

  曰端州高要郡屬廣南東路元符三年置興慶軍

  節度重和元年升為肇慶府元曰肇慶路屬廣東

  道元史地理志至元十六年廣西十七年仍屬廣東道洪武元年復曰

 肇慶府屬廣東布政使司

 本朝順治六年析廣州之新會縣及新興恩平二縣