Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/27

此页尚未校对


  廣寕縣界一百六十里漢置四會縣屬南海郡後漢及晉因之宋元嘉中改屬綏建郡齊以後因之

  隋大業初還屬南海郡唐武徳五年于縣置南綏貞觀八年更名湞州十三年州廢屬廣州宋重

  和元年改屬肇慶府元屬肇慶路明屬肇慶府 本朝因之新興縣在府南一百三十里

  東西距一百二十里南北距一百二十里東至鶴山縣界七十里西至羅定州東安縣界五十里南

  至恩平縣界七十里北至東安縣界五十里東南至開平縣界七十里西南至陽春縣界八十里東

  北至高明縣界五十里西北至東安縣界二十里漢置臨允縣屬合浦郡後漢因之三國呉改屬蒼

  梧郡晉初因之東晉永和七年置新寕郡又置新興縣與臨允皆屬焉宋因之齊更縣名新城梁復

  名省臨允入移新寕郡來治兼置新州隋平陳郡廢大業初州廢屬信安郡唐武德四年復置新州

  天寶元年改曰新興郡乾元初復曰新州屬嶺南道宋曰新州新寕郡屬廣南東路元至元十六年

  置新州路總管府十九年降為散州屬廣東道明洪武初廢州以新興縣屬肇慶府 本朝因之