Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/29

此页尚未校对


  年孫權置高涼郡又分高涼置安寕縣爲郡治晉因之宋省高凉縣移郡治思平以安寕屬馬齊復

  來治梁大通中置高州改縣曰高涼隋平陳郡廢大業二年州廢復爲高涼郡治蕭銑時又分高涼

  置陽江縣唐武德四年復曰高州兼置總管府五年改高涼曰西平貞觀二十三年府州及西平縣

  俱廢以陽江縣屬恩州大順二年移恩州治陽江宋亦曰恩州屬廣南東路慶厯八年曰南恩州元

  至元十七年改南恩州爲南恩路總管府十九年降爲散州屬廣東道明洪武二年廢州以縣屬肇

  慶府 本朝因之高明縣在府東南七十里東西距一百二十里南北距四十里東至廣

  州府南海縣界五十里西至新興縣界七十里南至鶴山縣界二十里北至高要縣界二十里東南

  至鶴山縣界四十里西南至新㑹縣界五十里東北至高要縣界四十里西北至高要縣界五十里

  漢蒼梧郡高要縣地晉置平興縣屬新寕郡尋省元嘉十八年置宋𤋮郡二十七年更名宋隆析

  高要置平興縣孝建中復郡名宋𤋮齊建元三年仍改宋隆俱治平興縣隋平陳郡廢以縣屬信安