Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/30

此页尚未校对


  郡唐屬端州五代因之宋開寶五年省入高要重和元年屬肇慶府明成化十一年分置高明縣屬

  肇慶府本朝因之恩平縣在府南二百七十里東西距一百五十里南北距一百七十里

  東至開平縣界五十里西至陽春縣界一百里南至陽江縣界七十里北至新興縣界一百里東南

  至海八十里西南至陽江縣界七十里東北至新興縣界一百二十里西北至新興縣界八十里漢

  合浦郡高涼縣地三國呉置思平縣屬高涼郡晉因之劉宋時移郡來治南齊徙郡治安寕縣仍屬

  焉尋改縣曰齊安兼置齊安郡隋平陳郡廢開皇十八年改縣曰海安仍屬高涼郡唐武德五年

  曰齊安屬高州貞觀二十三年于縣置恩州天寶初曰恩平郡至德二載改縣曰恩平乾元初復曰

  恩州屬嶺南道大順二年移州治陽江以恩平屬焉五代因之宋開寶五年省縣入陽江明成化十

  四年析陽江及新興新會三縣地復置恩平縣屬肇慶府 本朝因之廣寕縣在府西北

  二百九十里東西距二百二十里南北距二百五十里東至廣州府清遠縣界一百二十里西至廣